Mint minden weboldal, a fonalcenter.hu is használ cookie-kat, hogy kellemesebb felhasználói élményben legyen része, amikor az oldalunkon jár. A  “Rendben” gomb lenyomásával hozzájárulását adja, hogy elfogadja őket. További tudnivalókat a cookie-król az Adatvédelmi Szabályzatban talál.

Rendben
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Adatvédelmi nyilatkozat

Összefoglaló

A www.fonalcenter.hu , azaz a Fonalcenter Webáruház üzemeltetője a B-77-es Kereskedelmi Bt.

(A Bt. adatai és elérhetősége a honlapon több helyen, többek között jelen nyilatkozat végén is, megtalálható.)

Az Ön által a webáruház honlapján megadott adatokat  B77-es Kereskedelmi Bt. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve a későbbiekben hírlevél küldése céljából tárolja.

Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, így a futárszolgálat részére, amely cég a B77-es Kereskedelmi Bt. -től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni.

Adatvédelmi nyilvántartásba vételi határozatszám: NAIH-92849/2016. és NAIH-92850/2016.

Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

A jelen dokumentum az alábbi hatályos jogszabályokon alapszik:

 a 2011. évi CXII. törvény- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról ( a továbbiakban: Infotv.)

a 2001. évi CVIII. törvény-az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,

a 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6. §-a)

a 2005. évi XC. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155 §-a)

a 2008. évi XLVIII. törvény - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

Értelmező rendelkezések, definíciók (Infotv. 3.§)

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Az adatkezelés elvei (Info tv.4.§)

 

 (1) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

(2) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

(3) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

(4) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

Az adatkezelés jogalapja (Info tv.5.,6.§)

 

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából - e törvény alapján - az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

Az érintett előzetes tájékoztatásának követelménye (Infotv. 20.§)

 

 (1) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

(2) Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

(3) Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet a (2) bekezdés szerinti információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

(4) Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint

g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma, kivéve az Infotv. 68. § (2) bekezdésében foglalt esetet.

 

Funkcionális adatkezelés

1.         A  2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a Fonalcenter webáruház weboldal funkcionalitásának működése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

a. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név, fizetendő összeg, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím.

b. Az érintettek köre: A webáruház weboldalon regisztrált valamennyi érintett személy.

c. Az adatgyűjtés célja: a weboldal teljes körű használata céljából a működtetője/szolgáltatatója kezeli a Felhasználók személyes adatait (így: a  szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése  céljából, stb.)

d. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat:

„A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.”

e. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat az adatkezelő munkatársa kezelheti.   

f. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A felhasználó a következő adatokat módosíthatja a weboldalon: jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

·            postai úton:  a 1131 Budapest, Futár u. 4. sz. alatti székhelyre címzett levélben,

·            e-mailben:  fonalcenter2@gmail.com címre szóló e-mail üzenetben.

Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

„A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.”

 

Adatgyűjtés, adatkezelés

A webáruház üzemeltetője az online kereskedelmi szolgáltatás nyújtására vonatkozó  szerződésből adódó díjak számlázása céljából kezelheti a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személy azonosító adatait, így a nevét, a lakcímet, a számlázási címét(ha van ilyen), valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó azonosító adatokat.

A webáruház alapfunkcióján kívül két speciális helyzetet külön is részletezni és szabályozni kell:

 1. Hűségprogram működtetéséhez köthető adatgyűjtés- és kezelés

A Fonalcenter Webáruház törzsvásárlói rendszert vezetett be, amelynek részleteit a Felhasználó a Fonalcenter Webáruház Törzsvásárlói Programja c. tájékoztatóból ismerheti meg a kategória oldal bal oldalán levő információs blokkban.

A Törzsvásárlói programban csak regisztrált vásárlók vehetnek részt.

A programban való részvételhez nincs szükség külön nyilatkozattételre, vagy jelentkezésre, hanem a részvétel a regisztrált vásárlók számára automatikus. A regisztrációval együtt a regisztráló egyidejűleg a Törzsvásárlói programban való részvétel általános feltételeit is elfogadja.

A 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Tehát:

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: teljes név, e-mail cím, telefonszám, számlázási név, cím, dátum, időpont.
 2. Az érintettek köre: a regisztrált valamennyi érintett személy.
 3. Az adatkezelés célja: a törzsvásárlói programban való részvétel, szükség esetén tájékoztatás küldése az aktuális vásárlással kapcsolatosan felmerülő problémák elhárításához, a vevő által kért kiegészítő információk megadása a vásárolt termékekhez kapcsolódóan,.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatkezelés a regisztrált vásárló írásos nyilatkozatának beérkezéséig tart, amelyben kéri regisztrációjának törlését.
 5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársa kezelheti.  
 6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett tetszőleges időpontban, ingyenesen írásban nyilatkozhat a regisztráció törléséről.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett előzetes, önkéntes hozzájárulása.

2. Hírlevél küldés

A 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Tehát:

a. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: teljes név, e-mail cím, dátum, időpont.

b. Az érintettek köre: a hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett személy.

c. Az adatkezelés célja: reklámot, kereskedelmi és nem kereskedelmi információkat  tartalmazó elektronikus üzenetek  küldése az érintett személyek részére, tájékoztatás küldése az   új termékekről, az aktuális akciókról, új funkciókról stb.

d. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatkezelés a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart.

e. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársa kezelheti.  

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett tetszőleges időpontban, ingyenesen iratkozhat le a hírlevélről.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

„A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.”

Adattovábbítás

A 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, a fonalcenter.hu a weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket kell meghatároznia:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

A fentieknek megfelelően:

 

·           Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre.

a.                                 A továbbított adatok köre:

 • a szállítás lebonyolítása érdekében: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, fizetendő összeg.
 • az online fizetés lebonyolításával kapcsolatosan: számlázási név, számlázási cím, telefonszám, a fizetendő összeg(utánvétel esetén).

b. Az érintettek köre: Az  házhozszállítást kérő, a webáruházban rendelést feladó valamennyi érintett személy.

c. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék(ek) házhoz, vagy megadott helyre  történő szállításának a  lebonyolítása.

d. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás tényleges lebonyolításáig, illetve a futárszolgálattal történt elszámolásig tart.

e. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatok kezelésére a következők jogosultak:

 1. GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.

adatvédelmi tájékoztató: http://www.gls-hungary.com/doc1_4.html

 

2.)      A tárhely szolgáltató, ShopRenter.hu Kft.

 

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Telefon: 06-1/234-5011

adatvédelmi tájékoztatója: http://www.shoprenter.hu/egyeb/adatvedelmi-nyilatkozat/

 

3.)      Az online fizetést biztosító szolgáltató bank, a CIB Bank Zrt.

Székhelye: H-1027 Budapest, Medve utca 4-14.  1537 Pf. 394.

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata:

http://www.cib.hu/system/fileserver?file=/Nyomtatvanyok/bank_adatvedelmi_130513.pdf&type=related

 

f. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a házhoz szállító/online fizetést biztosító szolgáltató adatkezelőtől, hogy a személyes adatait mielőbbi töröljék.

Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó/megrendelő személy hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése szerint.

 

Az adatbiztonság kérdése  

A fentiekben leírtak szerinti adatkezelés alkalmával a birtokunkba jutott adatokat, információkat minden esetben a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük. Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató Shoprenter.hu Kft. minden lehetséges módon arra törekszik, hogy a birtokunkba került adatokat megvédje a jogosulatlan hozzáféréstől, jogtalan megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, valamint a kitörléstől vagy a megsemmisítéstől, beleértve a véletlen megsemmisülést és sérülést is, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válást.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

·           a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

·           az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

·           annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

·           annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

·           a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról készüljön jelentés.

Jogvita

A honlappal kapcsolatosan felmerülő bármilyen jogvita a magyar joghatóság, magyar bíróságok illetékessége alá tartozik, a magyar jogszabályok alapul- vételével.  

 Az Adatvédelmi Szabályzat módosítása

 A fonalcenter.hu kezelője, a B-77-es kereskedelmi Bt. fenntartja magának a jogot arra, hogy szükség esetén, ill. a vonatkozó jogszabályok módosításakor, alkalmanként a jelen szabályzatot módosítsa.

 Kapcsolatfelvétel

 Az adatvédelemmel, adatkezeléssel vagy a honlap működtetésével kapcsolatos bármilyen felmerülő kérdés, probléma esetén kérjük, hogy az ügyfélszolgálat  e-mailcímére szíveskedjenek írni( fonalcenter2@gmail.com), vagy postai úton a levelet az alábbi címre szíveskedjenek elküldeni: 1131 Budapest, Futár u.4.

Az információk tulajdonjoga 

Kijelentjük, hogy a B77-es Kereskedelmi Bt. birtokolja a Fonalcenter Webáruház oldalain látható információkat. A www.fonalcenter.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

 Tilos továbbá a Fonalcenter Webáruházból származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk és szükség esetén, akár bírósági úton is, érvényesítjük.

A Fonalcenter Webáruházat (www.fonalcenter.hu ) működtető cég adatai:

Az üzemeltető cég neve: B77-es Kereskedelmi Bt. Képviseli: Katonáné Csernus Mária
Az üzemeltető cég székhelye, telephelye: 1131 Budapest, Futár u. 4. fszt.2.
Az üzemeltető  cég cégjegyzékszáma: Cg. 01-06-319471
Cégbíróság  megnevezése: Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság
Elérhetőség: fonalcenter2@gmail.com

Az üzemeltető cég egyéb elérhetősége: +36-30-962-5755 (ügyfélszolgálat)
Adószám: 28524670-2-41
Adatvédelmi nyilvántartási száma: folyamatban.   

A szerződés nyelve: magyar.

A tárhely-szolgáltató adatai:

Neve: ShopRenter.hu Kft.

Címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.

Elérhetőségei:

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.shoprenter.hu

 

Jogorvoslat

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy
jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu